Култът към слънцето в тенгрианските религиозни представи на българите

Изучаването на религията, особенно нейните ранни стадии на развитие винаги е създавало значителни затруднения на изследвачите. Едно заради отдалеченоста във времето и друго, че следите и паметта много често съзнателно са били замитани и унищожавани. И по причина на религиозните догми на световните религии и по политически и асимилаторски подбуди...

Трудностите при определянето и изясняването отделните елементи и съставки на господстващата релия в раннобългарската държава на Балканите се подсилва и от това, че българската народност тук се създава главно на основата на три етнически компонента: славяни, булгари и завареното местно население, които макар и по произход да са имали общи древнобулгарски корени, са имали и определени исторически обосновани и типични за всяка една общност религиозни възгледи.

Култът към слънцето обаче е повсеместен и може да се проследи във вярванията на всички, независимо дали за материална основа на тяхното развитие са послужили земеделието, скотовъдството или лова(риболова).

Преди да станат известни записките със сведения от средновековните булгарски летописи от Волжка България(Джагфар тарихи, т.1,2,3, от 1993-4 и 1997 г., изд. на в."Болгар иле", г.Оренбург и г.Казан), историческите извори за соларния култ у ранните българи бяха съвсем оскъдни, а етнографските могат само да подскажат за присъствието му като преживелица от предишното народно съзнание(Хр.Вакарелски, Етнография на България.София, 1974, с.487), то археологическите паметници дават сравнително добра представа за него.

Твърде показателни в това отношение са някои графитни рисунки сред многобройните графитни изображения от Плиска и Преслав.

Първата от тях представлява антропоморфно изображение на слънцето, врязано върху тухла(размери 0,23 X 0,19 X 0,055 м), която е била намерена при разкопаването на западната порта на Плиска - обр. - 1а.(Ст.Михайлов,Разкопки на западната порта на Плиска.ИАИ,XXXIV, 1974, с. 231, обр.28.) Слънцето е начертано като овал, в който е вписана четвъртита, почти квадратна човешка глава. От лицето са подчертани очите, веждите, носът и може би брада под устата. С две коси резки са маркирани ръцете, вдигнати ритуално нагоре, а посредством радиално излизащи от човешкото лице резки безусловно са предадени слънчевите лъчи.

Обр. 1 а,б

Действително ще се окаже, че случайности на този свят няма и дойде времето когато археологическите паметници от Дунавска България доказват и показват написаното в историческият сборник събран в една книга през 1680 г. във Волжка България и станал известен под името "Джагфар тарихи"(Историята на Джагфар). Кул Гали описва там части от култа и религиозната обредност, има сведения и от Арслан Тертер, родом от Дунавска България(Приел името Гази Баба след като приел исляма и станал секретар на техния емир Гази Барадж). Там се казва , че народа считал Слънцето, Луната и звездите за очите на Тангра. Най-важното и всевиждащо било Слънцето!

Друго подобно автропоморфно изображение на слънце бе открито върху лицето на западната крепостна стена на Плиска, южно от западната порта.(обр. 2)

То представлява почти правилен кръг с радиално излизащи от него лъчи. Чрез две вдълбани точки са показани очите. Под слънчевият знак е нарисувана ловна сцена, която несъмнено има тясна връзка със слънчевия символ. Въпреки лошата запазеност на рисунката могат да се различат фигурите на елен бягащ наляво и преследващ го с копие конен ловец.

обр.2

Две изображения на слънце са били надраскани върху капака на саркофаг № 4 от Голямата базилика в Плиска(обр.1 б). Едното от тях има елипсовидна форма с гъсто излизащи от нея радиални резки(слънчеви лъчи). Другото представлява кон в ход на ляво, пред гърдите е очертано схематично слънце - дъговидна незатворена линия с излизащи от нея резки(лъчи).

Твърде сложна по замисъл и като изпълнение е една рисунка от западната крепостна стена на Плиска, северно от западната порта(обр. 3). Очертанията на слънцето са били изпълнени с енергично движение на ръката, при което са се получили няколко концентрични овала. С къси многобройни резки са изобразени слънчевите лъчи, а от вътрешната страна - дъговидни заоблени линии, след което цялата фигура е била включена в правоъгълна рамка от четири почти правилни линии. Вътре в това изображение са нарисувани две силно схематизирани човешки фигурки и различни знаци, които имат явно рунически и магически характер(напр. двата триъгълника насочени с върховете си един към друг).

При по-малката фигура са подчертани очите, носа и устата, ръцете са разперени встрани, като лявата ръка държи жезъл, знаме или хоругва(?). По-голямата човешка фигура има също така схематично тяло, но главата е очертана с доста подробности: очи, нос, брада, и гъста дълга коса. Ръцете държат дълго копие, насочено наляво. В горния десен край на рисунката, извън слънчевия диск и отчасти извън правоъгълната рамка, е нарисуван също така схематичен конник в ход на дясно.

обр. 3

Много интересна е една рисунка от Преслав, изпълнена върху керемида, която бе намерена при разкопаването на северната крепостна стена на ранния аул(обр. 4). Извънредно схематично изображение представлява конник в ход на дясно. Главата, символизираща слънцето, е овална с радиално излизащи от нея резки - лъчи.

обр. 4

Описаните рисунки имат несъмнена връзка с култа към слънцето. В тях то е представено чрез един подчертан символизъм, в който основно място заема графичното му антропоморфно изобразяване под формата а слънчев диск или слънчев конник. Това са универсални тенгриански символи, които имат широко етническо и териториално разпространение. Не е случайно и тяхното съчетаване с различни изображения на животни - коне или елени. Като слънчев символ конят е известен от дълбока древност, както у предците на днешните тюркоезични народи така и в индоарийските. В тяхната митология много често слънцето получава прозвището "бързоконно", а лъчите му се сравняват с развяваща се конска грива. Тясно е свързан с култа към слънцето и образът на елена и това ярко е изразено в соларните култова на народите от Великата Евразийска степ.

Особено показателен е фактът, че в древното изкуство соларните символи(слънчевият диск и животните) почти винаги се срещат заедно, както виждаме и в изображенията от Плиска и Преслав. Тази връзка обикновенно се тълкува като олицетворение на пролетта, на пробуждането на природата. От друга страна придаването на неземен, сакрален характер на едно земно същество (човек или животно или предмет), какъвто е бил например еленът, е било напълно естествено в рамките на тогавашната духовна култура. Затова у някои народи по време на тържествата посветени на слънцето, еленът-слънце е бил преследван от ловците. Устройвал се ритуално-празничен лов, и това останало като традиция под различни форми дори до късното средновековие.

По - сложна и трудна за обяснение е другата рисунка от западната крепостна стена в Плиска(обр. 3). Може би изобразената в центъра на слънчевия диск човешка фигура е самото слънце, приело образа на човек. Овалното му лице и дългите лъчеобразни коси подкрепят едно такова предположение. Изобразената в горния десен ъгъл на рисунката конна фигура също така сто в някаква връзка със слънцето и в нея трябва да различин слънчевия конник.

Възможно е рисунката да илюстрира някакъв древнобългарски мит изпълняван по време на празничните ритуали - моления. За щастие вече има някаква конкретна и пряка информация по тези въпроси, фрагменти от която преведох и изложих в десетки публикации в блога си.

atil.blog.bg/history/2012/01/15/drevnobylgarskata-mitologiia-2-chast.883333

Слънчев конник имаме и при рисунката от Преслав(алп Мар яздещ бял кон), подобни рисунки виждаме върху шамански барабани и бубни сред редица народи от Средна и Централна Азия, Сибир. Като конник възседнал грифон или кон, са представяли обожественото слънце и тюркските народи, влизащи в състава на хазарския каганат.

Към слънчевия култ свързан с древната небесна вяра трябва да се свържат и някои рисунки на птици и по-специално изображението на орел. В една композиция от Преслав, имаща пряко отношение към някои страни от шаманския(кам-боянския по български) ритуал, е нарисуван голям орел обърнат към слънчевия символ - кръг с вписан в него кръст.

Наличието на култ към слънцето през ранното средновековие в България може да се проследи и чрез някои други паметници. Обобщавайки находките от Салтовския и Дмитровски некрополи и от Саркел, Св. Плетнева се спря подробно на намираните в тях амулети и набеляза няколко характерни типа на т.нар. "слънчеви амулети", в основата на които стоят геометрични, зооморфни или антропоморфни изображения на слънцето. Измежду раннобългарските находки се срещат няколко, които също могат да се отдадат на влиянието нва соларния култ. Такива са напримр амулетите във форма на птица или други животни(предимно кончета), както и различните видове дискове и розетки(Н.Мавродинов, Старобългарското изкуство, С. 1959, с.225, сл.обр. 262,264,265.)

По-специално място сред тях заемат амулетите, изобразяващи конник или кон с човешка глава върху него.

В нашата литература са изказани противоречиви мнения за този тип култови предмети, твърде възможно е обаче тези амулети да отразяват пряко или косвено култа към слънцето(в древнобулгарската митология конят и петела са слънчеви символи, в техния образ се превъплащавал духът на алп Мар). Не без значение е да се спомене, че в една сибирска легенда слънчевият кон се възнася на небето възседнат от човешка глава и това може би има определена връзка със споменатите български паметници.

В научната литература е изказано категоричното  мнение, че "слънчевите амулети" и по-специално тези, които изобразяват конник, са били символи на Тенгри хан(Тангра), бог на Небето, респективно на слънцето и светлината. Това обаче са примитивни представи изказани от аборигенни племена и народи през 18-19 век, които не се отличават от тези на по-древните народи възприели древнобългарската религозна митология по подобен начин...Например гърците след заселването им на Балканите и Западна Мала Азия.

(А у нас е битувал израза "Тенгри-дир" за светите места, което вече отива към славянобългарски изказ. Битували са и битуват и до днес много такива смесени булгаро-славянски думи. Планините са били от дълбока древност свято място за моление и погребение на царете и героите. Затова явно и българското име на днешния връх Мусала е било - Тенгри-дир.)

Тези представи на оборигенните и примитивни народи  обаче са приети от науката за "чиста монета".

Богът - Творец няма нужда да язди нещо или да лети на нещо, тези действия и задачи са предоставени на подвластните му духове-алпи от първо, второ и трето поколение...:

atil.blog.bg/history/2011/05/01/tengrianska-religiozna-obrednost-i-mitologiia-na-drevnite-by.739218

Такова е смисловото значение и съдържание - жреческо-държавно-институционално на двете печатчета(едното от мед другото от бронз), намерени в Преслав, върху които били гравирани изображения на конници(Т.Тотев Метални печатчета с образи на животни от Преслав, Сб.Преслав I, 1968 г., с.177-178, обр. 8-9.)

Явно със същия слънчев култ е свързан бронзовият предмет, намерен в Плисковският дворцов комплекс(Ст.Ваклинов.Формиране на старобългарската култура.С. 1977, с.154.).

Той представлява седмолъчна розета с гравирани върху нея магически рунични знаци. Подобна розета-пандатив със седем лъчи, но без знаци, е извесна и от Преслав(Н.Мавродинов.цит.съч.,с.225, обр.262).

Няма никакво съмнение, че и в двата случая(имаме и трети на изсечена върху камък седмолъчка от старото тенгрианско светилище вграден в оградата на новото алианско...) розетата се явява обобщеният символ на слънцето а вероятно и на древната прародина Идел(седем племена), където възниква този култ, както и самото тенгрианство.

atil.blog.bg/history/2013/07/06/.731487

Тези предмети явно имат култов характер, понеже са отливки серийно производство, тяхното магически съдържание се потвърждава, както от наличието на рунните знаци върху розетата от Плиска, така и от броя на лъчите. Известно е че нечетното число и специално числото седем у много народи са играели важна роля в редица обреди, магии и заклинания(М.Арнаудов.Студии върху българските обреди и легенди.С. т.II1972, с.182.).

Не е без значение и факта, че сибирските шамани са изобразявали върху своите бубни(дайрета) човешки фигури със седем лъча на главата, като са вярвали, че те символизират седемте пътя на великите шамани по небето(А.П.Окладников, Б.А.Фролов. Древности Сибири: петроглифы, орнаменты, мифы. Международен ежегодник "Наука и человечество", Москва, 1976, с.75)

Крайната фаза в символичното изобразяване на слънцето може да се проследи сред многобройните знаци, гравирани върху строителни камъни, глинени и костени предмети, които се откриват в голямо количество при разкопките на Плиска, Преслав, Мадара и други раннобългарски селища. Чрез тях неговият символ е получил напълно графичен характер и е синтезирал двете основни черти на небесното светило - кълбовидната му форма и лъчистата му светлина.

Могат да се различат няколко групи типични соларни знаци: кръстовидни, кръговидни, квадратни и различни комбинации между тях(обр. 5 ).

Кръстът и кръгът са били едни от най-ранните и най-универсални емблеми на слънчевия култ. Чрез преплитането на няколко кръста се е образувала розетка(израз на слънчевите лъчи), която често пъти, както и самият кръст са били вписвани в кръг(слънчево колело, символизиращо въртеливото движение на слънцето). В пряка връзка с кръстообразния символ стоят тези с пречупени или подвити краища(свастика и триквестерът).

Лъчистият характер на символа се запазва и в такива символи като петолъчната и шестолъчната звезда(пентаграма и хексаграма), както и в квадрата с излизащи от него четири триъгълничета и във вприсаните квадрати в съчетание с кръст.

Традицията е много древна и стриктно йерархична и обществено-религиозно обоснована. Сведенията за това от сборника "Джагфар тарихи" за нас са безценни:

atil.blog.bg/history/2012/05/04/vajneishie-simvolyi-i-gerbyi-rodov-gorodov-i-gubernii-bulgar.949493

Твърде широкото разпространение на рисунки и изображения, имащи явно социален характер показва, че този култ е заемал значително място в религиозните представи на българите през ранното средновековие. Всички споменати паметници могат да се датират в първите няколко века от създаването на българската държава(VIII - X в.). Най-голямо разпространение те имат през т.нар. езически период, но продължават да се срещат и след приемането на християнството като официална религия. Това показва една странна устойчивост на старите тенгриански вярвания, а от друга - лесното приспособяване на "езическите" символи към новия християнски култ. Показателен в това отношение е широко известният пример за превръщането на кръстообразните езически хазарски амулети в християнски кръстове(Св.Плетнева,цит.съч., с. 178.)

Трудно е да се намерят корените на това масово разпространение на слънчевия култ в новосъздадената държава. Както е известно, завареното местно население, етнически твърде смесено, е било в основната си маса христианизирано и само една малка част, която запазила старата си култура веднага се приобщили към дошлите с Аспарух булгари. У славяните слънцепочитането е имало значително разпространение като специфичен аграрен култ. Българите донасят със себе си добре развита религиозна система и представи за животворната сила на слънцето като обновител на природата и неговата голяма роля в техния основно скотовъдчески бит.

Очевидно за религията на българите се отнасят думите на Теофилакт Охридски в Житието на Тиверопулските мъченици: "Те(българите) не знаели Христовото име, служели на скитското безумие, както на слънцето, така и на луната и на другите звезди, а някои принасяли в жертва кучета".

Може да се предполага, че слънчевият култ в старата религия на българите, е имал пряко отношение към почитането на върховния Бог(Тангра, Тенгри), на който били издигани светилища(капища) в Плиска, Мадара, Преслав и по цялата страна. Както се вижда, соларните представи се съчетавали с шаманистичните ритуали на българите, където чрез слънцето бил олицетворяван горния(небесен) свят, населен с добри и благосклонно настроени духове. Ето защо, в много изображения и рисунки със шаманистично съдържание, присъствуват слънчевите символи(слънчев диск, животни и др.) редом с характерните атрибути и изображения на шамани.(Д.Овчаров. Към въпроса за шаманството в средновековна България през VII - X в., Археология, 1978 г.)

Премахването на религиозната разнородност е била една от историческите необходимости за българския народ, правилно схваната от Кан Борис I и преодоляна чрез приемането на християнството. След тържеството на християнската религия, тенгрианският култ към слънцето постепенно отмира, като някои негови символи(например кръста) приемат ново идеологическо съдържание, а други - продължават да се използват само като елементи с декоративно предназначение(розетата, пентаграмата, свастиката и др.) в паметниците на приложното изкуство.

П.П. Въпросните снимки от обр. 1 а до обр. 4 могат да се видят чрез връзката за източника на статията. Не съм ги добавил тук заради трудностите с форматирането и поясненията за всяка поотделно.

Статията е публикувана преди 5 години, 5 месеца на 07 юли 2013 г, и е видяна 5672 пъти

Мнения за Култът към слънцето в тенгрианските религиозни представи на българите Споделете
вашето мнение!

Преди 5 години, 4 месеца sim4o отговори на Атил

Единственото правилно действие което може да предприеме "този сайт", с което доста закъсня е да ви изрине оттука като една мръсна пасмина от негодници и антибългарски психопати!

има наистина .. едни хора, ЗА КОИТО ИМА СЪМНЕНИЯ,ЧЕ СА АНТИБЪЛГАРСКИ ПСИХОПАТИ .. та какъв , освен антибългарски психопат, би бил човек, който пише НЕВЕРОЯТНИ ИДИОТСКИ ТВЪРДЕНИЯ .. за някакъв си Булгарски флот .. и неговото моткане с години тъпоумно .. из Средиземно море, да речем .. питат го "а каква е била все пак целта, на това моткане??! .. нещо нещата не се вързват, я си провери източниците .. според написаното от тебе излиза,че тези хора преди векове са нямали и грам мозък в главата си" .. а тоя юнак се кълне,че неговите сведения .. въобще не били нелогични и малоумни .. ами просто нещата, така са се били случили .. И??! .. КОЙ Е АНТИБЪЛГАРСКИЯТ ИДИОТ.. този който изкарва хората живели преди нас тъпоумници, извършващи нелогични действия??! ..и защо ли го прави??!.. ами платен е! .. или е идиот .. едно от двете!

Преди 5 години, 4 месеца Атил каза

Единственото правилно действие което може да предприеме "този сайт", с което доста закъсня е да ви изрине оттука като една мръсна пасмина от негодници и антибългарски психопати! Форума ви е отдавна мъртъв,под статиите редовно осирате, скоро и там никой нищо няма да пише,статии аз ще спра да пращам за известно време. Засега и тези са достатъчни. Дори само тази за сваляне , която отдавна пратих - "Българите и световната цивилизация" и тя стига. Колкото до редовните мацания , лъжи и измислици с които зареждат пространството под всяка статия, това по-скоро им вдига реномето. Щеше да е съмнително и тревожно ако подобна сган почне да те хвали.

Преди 5 години, 4 месеца sim4o отговори на Атил

Логиката за всяко сведение е желязна, защото сведенията са достоверни. От това никой не може да избяга, каквото и да се пише и коментира след един исторически факт, той си остава такъв какъвто е !

разбира се,че трябва да се отговори на хората които казват "Джумбурлу не пише нищо друго освен изфантазирани тъпи идиотщини!" .. да бе .. как така кораби са минавали от Ледовития океан през тундрата и тайгата до Волга??!.. ами минавали са - ей го Атил обяснява как - имало е Воден път!! а каква е била идеята, та да прокарват булгарите баш такъв Воден път??! .. ами няма май никаква идея и никаква реална полза .. ама ТОВА СА ФАКТИТЕ! идиотско е .. да, ама Атил какво да направи?? .. да не го пише ли??.. Корабите на Булгарите били ли са толкова,че да не ги е страх да воюват с ромейската флота - ами били са ..и??! .. за какво са им били на Булгарските владетели такива флоти .. реална полза Булгарите имат ли, каква РЕАЛНА ПРИДОБИВКА ИМА ОТ ТАКЪВ МОЩЕН ФЛОТ.. ами нямат .. на пръв поглед- малоумно твърдение .. ама Атил простичко обяснява ЧЕ ТОВА Е ИСТИНАТА! .. просто- такъв е фактът... Корабите мандахерцали ли са се насам-натам из Средиземноморието с години .. да,мандахерцали са се, както пише и Атил .. това идиотско ли е .. ами идиотско е .. АМА ТАКИВА СА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ФАКТИ! .. упреците,че всъщност Атил пише фантасмагорни нереални идиотщини трябва въобще да не се допускат в този сайт!! .. фактите, фактите са такива ...

Преди 5 години, 4 месеца Атил каза

Ти бай Ганьо си потребител и можеш да прочетеш нещо "телевизионно, което засега не е излязло, но е сред изпратените статии: http://www.bg-history.info/5568/Demir-Baba-Teke%28Svetilishteto-na-Zhelezniiat-Bashta%29.html А иначе за телевизията пак не позна.Предпочитам филмите , кото си доставям в мрежата Има и един руски сайт "В контакте" там може да се гледат филми о цял свят. Последният който добавих е "Эфект колибри": http://vk.com/id106571612

Преди 5 години, 4 месеца бай ганю отговори на Атил

Логиката за всяко сведение е желязна, защото сведенията са достоверни. От това никой не може да избяга, каквото и да се пише и коментира след един исторически факт, той си остава такъв какъвто е ! Процесите породени от тези факти - също!

Ей много ТЕЛЕВИЗИЯ гледаш бре!

Преди 5 години, 4 месеца Атил каза

Логиката за всяко сведение е желязна, защото сведенията са достоверни. От това никой не може да избяга, каквото и да се пише и коментира след един исторически факт, той си остава такъв какъвто е ! Процесите породени от тези факти - също!

Преди 5 години, 4 месеца sim4o отговори на Атил

Кой каквото иска това може да прави и да пише, от това земното кълбо няма да спре нито луната ще угасне, нито историята на българите ще стане друга. Тя е точно такава , каквато съм я представил точно аз, точно в моите статии!

Мааани ги бе ,Джумбурлу ... само те ядосват ... я се бори с патладжанената олигархия! .. Как ли?? .. както най-добре го умееш !!! .. като пишеш, за Водните Пътища на булгарите, дето прорязват Евразия! .. пиши и за Булгарския флот .. колко години, викаш, се е носил насам-натам из Средиземноморието??! Като ти каже някой "това е идиотско твърдение" .. му отговаряй ... "ти си Патладжанена Олигархия"!! За корабите давай! .. как обикалят през Ледовития океан .. Булгарас кораблес !! .. така ли беше?? .. там ти е силата!